Tasa-arvoa ja tasavertaisuutta

Tasa-arvosta on puhuttu Suomessa pitkään lähinnä sukupuolten välisenä kysymyksenä. Vaikka maassamme naiset ja miehet ovat monella tapaa yhdenvertaisessa asemassa, emme ole lainkaan niin tasa-arvoisia kuin kuvittelemme. Esimerkiksi palkkatasa-arvo on edelleen toteutumatta, naisten uranäkymät ovat heikommat ja esimerkiksi naisjohtajien määrä johtajista on alempi kuin euroalueen maissa keskimäärin. Lisäksi hoivaan ja vanhemmuuteen liittyvä työnjako on edelleen epäsuhtainen. Naisten hoivavastuu on suurempi. Tämä on nurinkurista, sillä naiset ovat olleet jo pitkään selkeästi koulutetumpia kuin miehet. Tarvitaan määrätietoista työtä, jotta naiset saavat työstään oikeudenmukaisen korvauksen, heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä urallaan, eivätkä he näänny kaksinkertaisen työtaakkansa alle. Toteutuakseen tämä vaatii, että miesten tulee ottaa nykyistä enemmän vastuuta kodista, lasten kasvatuksesta ja ikääntyvien vanhempien hoivasta.

Sukupuolten välinen tasa-arvotyö ei kuitenkaan riitä, vaan nopeasti kehittyvässä globaalissa maailmassa on otettava huomioon yhä suurempi määrä eriarvoisuutta aiheuttavia ilmiöitä. Käsitystä tasa-arvosta pitääkin laajentaa. Esimerkiksi etnisyyteen ja rotuun, seksuaalisuuteen tai sukupuolten moninaisuuteen liittyvät kysymykset on otettava entistä tarkemmin huomioon niin lainsäädännössä, työelämässä kuin muuallakin yhteiskunnassa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tasa-arvon sisältöjen tuomiseen kasvatukseen ja koulutukseen.

Syrjinnän kitkemiseen työelämässä on syytä kiinnittää huomiota monesta syystä. Kun perinteisten työsuhteiden tarjoama työsuojelullinen turva on hävinnyt, työntekijät ovat kokeneet enemmän turvattomuutta työssään. Sukupuolittunut häirintä on lisääntynyt erityisesti aloilla, jossa työntekijät toimivat yrittäjämäisessä asemassa. Lisäksi moniperustaiseen syrjintään on kiinnitettävä huomiota, jotta maahanmuuttajataustaisten suomalaisten työllistyminen helpottuisi ja vanhempainvapaisiin liittyvässä lainsäädännössä on otettava huomioon sukupuolten tasa-arvo ja se on ulotettava koskemaan tasapuolisesti kaikenlaisia perheitä.

Tasa-arvo on myös ihmisoikeusasia. Trans-laki kaipaa kipeästi uudistamista, jotta kaikkien perustuslailliset ihmisoikeudet olisivat kunnossa.

Julkaistu myös Keskisuomalaisessa 19.3.2019

Jaa tämä sosiaalisessa mediassa!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •